CSV Editor Pro 13.0

CSV Editor Pro 13.0

Canyua Software Co., Ltd – 1,2MB – Shareware – Windows
CSV Editor Pro - Excellent CSV editing tool with Text Encoder Detech Automatically and Export as Microsoft Excel Format with More Function Support for Spreadsheet ! CSV Editor is for those who want to edit, split , reorder, print CSV and export as Microsoft Excel format. You can open any CSV by Comma Separated Value and TSV by tab in any supported encoding. Edit text, find and replace, cut, copy, paste, add, remove, move and reorder row or column very easily. KEY FEATURES: Automatically detect encoding type. Don?t worry about it, even you can not know encoding type, CSV Editor can detect it correctly and help finish it. Support almost language encoding. +Encoding detects - ASCII, Unicode, UTF-8, UTF-16 (2 variants), UTF-32 (4 variants) - Big5, GB2312, EUC-TW, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN (Traditional and Simplified Chinese) - EUC-JP, SHIFT_JIS, ISO-2022-JP (Japanese) - EUC-KR, ISO-2022-KR (Korean) - KOI8-R, MacCyrillic, IBM855, IBM866, ISO-8859-5, windows-1251 (Cyrillic) - ISO-8859-2, windows-1250 (Hungarian) - ISO-8859-5, windows-1251 (Bulgarian) - windows-1252 (English) - ISO-8859-7, windows-1253 (Greek) - ISO-8859-8, windows-1255 (Visual and Logical Hebrew) - TIS-620 (Thai) Easily cut, copy, paste row & column by press normal shortcut. Easily find and replace text. Easily add, remove and move row & column. Support document print and view page resize. What's New in Version 2.1.3 - Fixes one minor issue for ISO-8859-2 encoding - Fixes line ending issue for some CSV - Adds CSV separated symbol option - Dynamically reduce memory usage - Optimized CSV read performance - Other fixes and improvements

Tổng quan

CSV Editor Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Canyua Software Co., Ltd.

Phiên bản mới nhất của CSV Editor Pro là 13.0, phát hành vào ngày 06/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/04/2014.

CSV Editor Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,2MB.

CSV Editor Pro Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho CSV Editor Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Canyua Software Co., Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản